ОҚЫТУШЫ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ

ОҚЫТУШЫ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ
Педагогикалықкеңесотырысында
қаралдыжәнебекітілді
2018 жылғы 28 тамыз №64-хаттама

Мазмұны:

 1. Жалпыережелер
 2. Корпоративтікқағидалар мен құндылықтар
 3. Колледждіңпедагогикалықұжымыныңкорпоративтікэтикасы
 4. Кәсібиқоғамдастықтың Ар-намысКодексініңнормаларынбұзғандығы үшінжауапкершілік
  1.Жалпы ережелер
  1.1. Осы кодекс Алматы қаласы Алматы полиграфия колледжінің (бұдан әрі – колледж) оқытушылары мен қызметкерлерінің корпоративтік мәдениеті мен мінез-құлқының негізгі ережелерін айқындайды.
  1.2. Колледж оқытушысы мен қызметкерінің Ар-намыс кодексі колледжде қолайлы моральдық-психологиялық климат жасауға бағытталған.
  1.3. Осы Кодекстің барлық нормаларын жүзеге асырудың басты мақсаты – кәсіби қоғамдастықтың корпоративтік мәдениетін нығайту, колледж оқытушылары мен қызметкерлерінің беделін арттыру.
  1.4. Әрбір оқытушы мен колледж қызметкері осы Кодекстің нормаларын мүлтіксіз сақтай отырып, оның имиджі мен колледждің іскерлік беделін нығайтуға өз үлесін қосады.
  2.Корпоративтік принциптер мен құндылықтар
  2.1 Колледж қызметі келесі қағидаттарға негізделеді:
  2.1.1. Колледж-сапалы білім, мәдениет, ғылым мен инновацияның жетекші орталығы,оқу үрдісінде оқытудың жаңа технологияларын пайдаланады.
  2.1.2. Болашаққа ұмтылған Колледж колледждің білім беру тұжырымдамасын тиімді іске асырады.
  2.1.3. Колледж өз қызметкерлерін бағалайды және құрметтейді және әрқашан ең жоғары этикалық стандарттарға сәйкес әрекет етеді.
  2.1.4.Колледж сыбайлас жемқорлықтың және парақорлықтың кез келген көріністеріне төзбейді.
  2.1.5. Колледж рухы-бірлікте. Оқытушылардың, қызметкерлердің және студенттердің креативтілігі, қатыстылығы және серіктестігі- корпоративтік этиканың ажырамас белгілері.
  2.2 Басты корпоративтік құндылықтар.
  2.2.1.Ұсынылатын білім беру қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігі.
  2.2.2. Әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау.
  2.2.3. Өзгерістер мен инновацияларға ашықтық.
  2.2.4. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге тұрақты бағыт беру.
  2.2.5. Жоғары академиялық жауапкершілік.
  2.2.6. Жетілдіру мен шығармашылық өсуге ұмтылу.
  2.2.7. Адамгершілік, патриотизм, азаматтық.
  2.2.8. Қызметкер мен білім алушының жеке басын құрметтеу, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау.
  2.2.9. Колледжге деген адалдық және оның жоғары стандарттарына сәйкес келуі.
 5. Колледж ұжымының корпоративтік этикасы
  3.1. 3. Колледж оқытушылары мен қызметкерлері міндетті:
  3.1.1. Өз еңбегімен оқытушы және колледж қызметкерінің жоғары атағын ақтай отырып,оқу орнының мәртебесін абыроймен және қадір-қасиетпен қолдау.
  3.1.2. Колледж миссиясын жүзеге асыру және кәсіби қызметте өз миссиясын корпоративтік қарым-қатынаспен белгілеу.
  3.1.3. Колледж мәлімдеген мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін толық көлемде жауапкершілік қабылдау, колледж қызметінің нәтижелеріне қатысты болу.
  3.1.4. Өзінің қызметтік міндеттерін орындай отырып, жоғары мәдениет, жауапкершілік, адалдық, академиялық адалдық және объективтілік таныта отырып, әріптестермен және студенттермен өзара құрмет, әдептілік, тілектестік қарым-қатынас қағидаттарын басшылыққа алу.
  3.1.5. Өз білімдерінің деңгейін үнемі арттыра отырып, шетелдік және отандық тәжірибені және ғылымның жетістіктерін зерделей отырып, кәсіпқойлыққа ұмтылу.
  3.1.6. Өз еңбек тәртібі, өзінің колледжіне, оның дәстүріне, тарихына деген құрметі мен ұқыпты қарым-қатынасын танытумен студенттерге үлгі бола білу.
  3.1.7. Колледждің іскерлік беделін қадірлеу, колледж мүдделеріне қайшы келетін немесе зиян келтіретін қызметке қатысудан бас тарту, абырой мен беделге нұқсан келтіретін кез келген әрекеттерге жол бермеу.
  3.2. Оқытушылар мен қызметкерлерге тыйым салынады:
  3.2.1. Студенттер мен әріптестердіңқадір-қасиетінқорлауға, былапытсөздерқолдануға, тәкәппарлықжәнеәдепсіздіктанытуға.
  3.2.2. Студенттердіңжекеөмірінжәнеолардыңкемшіліктерінталқылауға.
  3.2.3. Маскүйіндежұмысқа келуге, колледждеалкогольдіішімдіктерішуге, арнайы белгіленбегенжердетемекішегуге.
  3.2.4. Студенттерденсыйлықтарнемесеақшалайсыйақыларалуға.
  3.2.5. Діниидеяларды, сондай-ақұлтаралықбірліккежәнеконфессияаралықкелісімгеқайшыкелетінпікірлер мен ұстанымдардытарату. Колледждежәнебасқа да қоғамдықорындардахиджаб пен қысқашалбаркиюге, сақалөсіругеболмайды.
  3.2.6.Жұмысқа кешігу, сабақ өткізу уақытын қысқарту немесе өзінің қызметтік міндеттерін орындамау, оларды дәлелді себепсіз өткізу.
  3.2.7. Өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде дөрекілік пен немқұрайлылық танытуға.
  3.2.8. Студенттерге қатысты өз лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, студенттерге олардың білімдерін бағалауда ағат пікірлілік танытуға жол бермеу.
  3.2.9. Колледж әкімшілігінің шешімдері және олардың бөлімшелерінің қызметі туралы бұрыс ақпаратты тарату.
  3.3. Басшы мен бағыныштылардың арасындағы қарым-қатынас.
  3.3.1. Басшы міндетті:
 • өзінің кәсіби және жалпыадами мінез-құлқымен қарамағындағыларға үлгі болу;
  -іскерлік қарым-қатынастың корпоративтік этикасының негізгі ережелеріне өз мінез-құлқының нормалары мен принциптерін орнықтыру;
  -қарамағындағы адамдардың жеке басына құрмет көрсету, олардың қадір-қасиетіне нұқсан келтірмеу;
 • ұжымда жақсы және іскерлік жағдай жасау.
  3.3.2. Қарамағындағы қызметкер міндетті:
 • еңбек тәртібін қатаң сақтау;
 • жұмыста болмауының себептері туралы тікелей басшыны уақтылы хабардар ету;
 • колледж басшыларын, олардың аты мен әкесінің атын білу;
 • дәлізде немесе ашық аумақта басшымен кездескен жағдайда бірінші болып амандасау;
 • ғимаратқа кіргенде адамдармен бірінші болып амандасу.
  3.3.3. Әріптестермен қарым-қатынас:
 • бір-біріне құрметпен қарау;
 • теріс мінез-құлық (әрекет) танытқан жағдайда міндетті түрде кешірімсұрау;
 • басқа қызметкерлердің қатысуымен әріптестерді, бағыныштыларды, басшыны сынаудан бас тарту;
 • қауесет әңгімелерге жағымсыз көзқараста болу, олардың таралуына кедергі жасау;
 • жұмыс уақытында тікелей қызметтік міндеттерді орындауға байланысты істермен ғана айналысу;
 • агрессия жәнесабырсыздық танытпау, балағаттамау;
 • әріптестерінежұмыстакөмектесу, білім мен тәжірибеменбөлісу.
  3.3.4. Негізгікәсібиміндетретіндежұмысқа дегенқатынасы:
 • студенттерге үлгі болу;
  -ғылыми-педагогикалық біліктіліктің жоғары деңгейін үнемі қолдай отырып, құзыретті болу;
 • оқушылардың білімін, шеберлігі мен дағдыларын адал және объективті бағалау;
 • колледждің ғылыми жетістіктерін арттыру ісіне өз күші, білімі мен тәжірибесімен бөлісу;
 • плагиатқа, жарияланбаған дереккөздерінен идеялар беруге болмайды.
  3.3.5. Жиналыстар мен кеңестер өткізу:
 • жиналыстарға, мәжілістерге уақытында келу;
 • күн тәртібімен алдын ала танысу және өзімен бірге барлық қажетті материалдардың болуы;
 • жиналыснемесемәжілісбасталаралдындаұялытелефондардыөшіру;
 • жекемәселелердішешуүшінжиналыстрибунасынпайдаланбау.

4.Ар-намыскодексініңнормаларынбұзғандығы үшінжауапкершілік
4.1. Ар-намыскодексібірдейдәрежедебарлықоқытушылар мен қызметкерлердіңісіболыптабылады.
4.2. Колледж оқытушылары мен қызметкерлері Ар-намыскодексінбілугежәнесақтауға, өзқызметі мен мінез-құлқынақатаңжауапкершілікалуғаміндетті.
4.3. Кодекстіңережелерінбұзу колледж оқытушысыменқызметкерімәртебесіменүйлеспейтініс-әрекетретіндеқарастырылады.
4.4. Колледждің Ар-намысКодексініңнормаларынбұзғандығы үшінқызметкерлерге, оқытушығажәнестуденттергекелесішараларқолданылуымүмкін:

 • көпшілікалдындакешірімжасауұсынымдары;
 • басшылықкеңесіндемінез-құлықтыталқылау;
 • тәртіптікықпалету.